ბრიტანულ სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვა

ბრიტანულ უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამებზე აბიტურიენტების ჩარიცხვის რეგისტრაცია დაიწყო!

4 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით (სამუშაო დღეები: ორშაბათი- პარასკევი, სამუშაო საათები: 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე) წარადგინეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  1. განცხადება(იწერება ადგილზე) ჩარიცხვის შესახებ;
  2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; მოქალაქეობის არმქონე პირების შემთხვევაში – ბინადრობის დოკუმენტის ასლი;
  3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  4. ფოტოსურათი (3×4) მატერიალური ფორმით და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
  5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);

დამატებითი ინფორმაციისთვის ჩვენს ვებ-გვერდზე იხილეთ თანდართული ბრძანება: