დაფინანსება მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე(ინგლისური ენა) სწავლის მსურველთათვის

“ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში” აცხადებს მიღებას
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლო პროგრამაზე (დაწყებითი, საბაზო და
საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი).

პროგრამაზე ჩასარიცხად, აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ საჭირო დოკუმენტები
2023 წლის 28 სექტემბრის ჩათვლით:

1. განცხადება გამოცდაზე რეგისტრაციის შესახებ;                                                                                                    2. ზდამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
3. ცნობა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან/საგამოცდო
ბარათი/სხვა დოკუმენტი, ტომელიც ადასტურებს აპლიკანტის მიერ საგნის
გამოცდის ჩაბარებას, აპლიკანტის საგამოცდო საიდენტიფიკაციო კოდის,
მიღებული და მინიმალური გამსვლელი ქულის მითითებით.
4. ბაკალავრის დიპლომის ასლი ან ცნობა შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებიდან შესაბამისი აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე;
5. ფოტოსურათი (3X4)
6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);

დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბრძანება:

შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: სალომე ხოდელი
მობილური ნომერი: 591141166
ელ-ფოსტა: salome.khodeli@britishuni.edu.ge