ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფონდის პროგრამა

ფონდი ბიზნესსა და მენეჯმენტში მიზნად ისახავს სტუდენტებს მიაწოდოს საფუძველი როგორც ცოდნაში, ასევე აკადემიურ უნარებში.

ფონდი ბიზნესსა და მენეჯმენტში მიზნად ისახავს სტუდენტებს მიაწოდოს საფუძველი როგორც ცოდნაში, ასევე აკადემიურ უნარებში. ეს მოიცავს ინტელექტუალური, პრაქტიკული და ინგლისური ენის ცოდნის აუცილებელ დონეს, რათა მათ შეძლონ სამაგისტრო პროგრამაში შესვლა და უფრო სპეციალიზებული საგნებისთვის მომზადება.

 

ამ კურსის მსურველებმა უნდა დაასრულონ 12 წლიანი სკოლა და მიაღწიონ IELTS ქულას 5.5.

 

 

 1. ძირითადი აკადემიური უნარები 
 2. აკადემიური ინგლისური | 
 3. მათემატიკის საფუძვლები
 4. ეკონომიკა I (მაკროეკონომიკა)
 5. საზოგადოება და კულტურა საქართველოში

 

 

 1. აკადემიური ინგლისური || 
 2. ეკონომიკა II (მაკროეკონომიკა) (5ECTS) 
 3. ინგლისური ბიზნესისთვის
 4. საერთაშორისო გარემო
 5. შესავალი ფინანსებში (5 ECTS) 
 6. შესავალი ბიზნესის სამყაროში (5 ECTS) 
 • ​პროგრამის ძირითადი მიზნებია:

   

  • გააძლიეროს სტუდენტების თვითგანვითარება, ზოგადი, ინგლისური ენის, სასწავლო და ინტერპერსონალური უნარები, რომლებიც აუცილებელია დიპლომის სწავლისთვის;
  • მოსწავლეებს განუვითარდეთ ლოგიკური არგუმენტების აგების და არგუმენტების ნათლად გადმოცემის უნარი;
  • დაეხმარეთ სტუდენტებს შეიძინონ და გამოიყენონ ეფექტური კითხვის, აკადემიური ლექსიკის განვითარებისა და აკადემიური კვლევის უნარების სტრატეგიები, რათა აღმოაჩინონ და გააგრძელონ სწავლა ეთიკური პრინციპების შესაბამისად;
  • წაახალისეთ სტუდენტები გახდნენ დამოუკიდებელი და პასუხისმგებელი მოსწავლეები, ურთიერთქმედებენ სასწავლო რესურსების ფართო სპექტრთან და ავლენენ კრიტიკულ ანალიზს და შეფასებას თეორიისა და პრაქტიკის ინტეგრაციისა და შესაძლო გადაწყვეტილებების შესწავლისას;
  • მომავალ სასწავლო კურსთან დაკავშირებული აკადემიური საგნების შესავალი ცოდნის განვითარება.

პოლიტიკური მეცნიერების ფონდის პროგრამა ამზადებს საერთაშორისო სტუდენტებს უცხოური უნივერსიტეტების საბაკალავრო პროგრამებისთვის. პოლიტიკური მეცნიერების ფონდის პროგრამა არის ხიდი სასკოლო სწავლასა და უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლას შორის. პროგრამა საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ ზოგიერთ საგანს ხარისხის დონეზე.

აირჩიეთ პოლიტიკური მეცნიერების ფონდის პროგრამა, თუ დაასრულეთ 12 წლიანი სწავლა და მიაღწიეთ IELTS 5.5 ქულას