სამაგისტრო

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტებს მულტიდისციპლინარული ცოდნა ბრიტანეთის კვლევებში