სამართლებრივი აქტები

 • ბრძანება სამუშაო დროის აღრიცხვის შესახებ
 • ბრძანება ფინანსური შეღავათების დაწესების შესახებ
 • მაგისტრატურაში მიღების ბრძანება
 • აკადემიური კალენდრის დამტკიცების ბრძანება
 • საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების დამტკიცება
 • ბრძანება მობილობის ადმინისტრირების შესახებ
 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია
 • მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცება
 • ბრძანება სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის შესახებ
 • Covid-19 მონიტორინგი
 • ბრძანება საარჩევნო კომისიის შესახებ
 • ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცება
 • ბრძანება აკადემიური კონკურსის გამოცხადების შესახებ