მარეგულირებელი დოკუმენტები

◉ ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა
◉ საბაკალავრო ნაშრომისა და პროექტის შესრულების წესი
◉ სამაგისტრო ნაშრომისა და პროექტის შესრულების წესი
◉ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
◉ საქმისწარმოების წესი
◉ დისკრიმინაციის, სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის საწინააღმდეგო პოლიტიკა
◉ ეთიკის კოდექსი
◉ თამბაქოს მოხმარების წესი უნივერსიტეტში და მიმდებარე ტერიტორიაზე
◉ კონკურსის წესი
◉ პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევებზე რეაგირების პროცედურა და მექანიზმები
◉ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი
◉ სტუდენტის საჩივრის განხილვის წესი
◉ ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმები
◉ შინაგანაწესი