მარეგულირებელი დოკუმენტები

ბუკინგემის უნივერსიტეტის მიერ ვალიდირებული პროგრამებისთვის

ეთიკის კოდექსი

შინაგანაწესი

დისტანციური/ელექტრონული და შერეული ფორმით სწავლება/სწავლის ადმინისტრირების წესი

აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი

საბაკალავრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების წესი

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების წესი და პროცედურები

სამაგისტრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების წესი

ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია და ტექნიკური მახასიათებლები

სტუდენტის საჩივრის განხილვის წესი

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები
აკადემიური პერსონალის ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენცებში, ან/და შესაბამის სამეცნიერო-აკადემიურ ღონისძიებებში მონაწილეობის წესი
სტუდენტური გრანტების გაცემის წესი
სამეცნიერო-კვლევითი გრანტების გაცემის წესი
საერთაშორისო მობილობის ადმინისტრირების საუნივერსიტეტო წესი
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა და მექანიზმები
აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სამუშაოზე აყვანის წესი
აკადემიური პერსონალის ანაზღაურების, დატვირთვისა და აფილირების წესი
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი