მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

The Programme aims to produce primary, lower secondary, and upper secondary school teachers with the knowledge and skills to teach English, using differentiated teaching strategies and considering the individual needs of each student.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

 • მოამზადოს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი ინგლისური ენის სწავლებისთვის საჭირო საფუძვლიანი ცოდნითა და უნარებით, რომელსაც
  • გაცნობიერებული ექნება თითოეული მოსწავლის უნიკალურობა;
  • შეეძლება გამოიყენოს სწავლების დიფერენცირებული სტრატეგიები.
 • პროგრამაზე ჩარიცხულმა პირმა - სტუდენტმა მიიღოს პედაგოგიურ-ფსიქოლოგიური კომპეტენცია, სისტემური ცოდნა კლასის მართვისა და სასწავლო პროცესის წარმართვის შესახებ მასწავლებლის ეთიკის კოდექსისა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით;
 • განახორციელოს პედაგოგიური პრაქტიკა მიღებული ცოდნის გამოყენებით; ორიენტირებული იყოს უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაზე.
სემესტრი 
1

1. პედაგოგიკა (5 ECTS)

2. განათლების ფსიქოლოგია (5 ECTS)

3. კვლევის მეთოდები განათლებაში (5 ECTS)

4. სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და მართვა (5 ECTS)

5. ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა 1 (5 ECTS)

6. სასკოლო პრაქტიკა 1 (5 ECTS)

 

ჯამური (30 ECTS)

2

1. ზოგადი განათლების სისტემის საფუძვლები (5 ECTS)

2. სასკოლო შეფასების სისტემები (5 ECTS) 

3. ინკლუზიური განათლება (5 ECTS)

4. ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა 2 (5 ECTS)

5. სასკოლო პრაქტიკა 2 (5 ECTS)

 

არჩევითი კურსები:

1. საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები და ონლაინ სწავლება (5 ECTS)

2. ლიდერობა სკოლაში (5 ECTS)

 

ჯამური: 30 ECTS

კრედიტების ჯამი: 60 ECTS

                                პროგრამის სასწავლო გეგმა (ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე)

Assessment of student achievements includes mid-term and final assessments, the sum of which is the final grade (100 points). The mid-term and final assessments include an assessment component(s) that define(s) ways/means of assessing a student’s knowledge and/or ability and/or competencies (oral/written exam, oral/written inquiry, homework, practical/theoretical work, etc.). The evaluation component combines a variety of assessment methods (test, essay, presentation, practical/theoretical assignment, working in a group, participating in a discussion, solving a case, participating in a mock trial, etc.). 

Each form and component of the assessment has a specific share of the final grade (100 points), which is reflected in the specific syllabus and communicated to the student at the beginning of the semester. Credit may not be granted using only one form of assessment (mid-term or final assessment). Student credit is given only in case of a positive result.

შეფასების სისტემა უშვებს ხუთი სახის დადებით შეფასებას:

(A) ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91-100 ქულა;

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა;

(C) კარგი – 71-80 ქულა;

(D) დამაკმაყოფილებელი – 61-70 ქულა;

(E) საკმარისი – 51-60 ქულა.

ორი სახის უარყოფით შეფასებას:

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება;

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტში, FX-ის მიღების შემთხვევაში დამატებითი გამოცდა დაინიშნება დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში. სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე მიღებულ შეფასებას არ ემატება დასკვნით შეფასებაში მიღებული ქულათა რაოდენობა. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასების გათვალისწინებით საგანმანათლებლო კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა.

The graduate of the educational program will have the opportunity to work in the following areas:

 • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში დაწყებით, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლად უცხო ენაში (ინგლისური ენა);
 • Methodist, facilitator in organizations working in the field of education;
 • Training centers for students and entrants.

პროგრამაზე დაიშვება პირი, რომელიც ფლობს ბაკალავრის, მაგისტრის და / ან მათთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამის საგანში / საგნობრივ ჯგუფში და რომელსაც დადასტურებული აქვს საგნობრივი კომპეტენცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით.

After successfully passing the exam organised by the National Assessment and Examinations Center, the candidate passes the University arranged exam (interview). The purpose of the interview is to determine the motivation of the candidate to study in the programme and to check his / her awareness and acceptance of the tendencies in general education and the field. Exam questions and assessment criteria are published on the University website 30 calendar days before the exam.

In order to register for the University arranged exam, the applicant should fill in the application form and upload the indicated documentation.

The interview is evaluated by a maximum of 20 points while the benchmark is 11 points.

Click for the Assessment Criteria for the University Arranged Exam

გამოცდის შედეგები აპლიკანტებს ეცნობებათ განცხადებაში მითითებულ ელ-ფოსტაზე ინფორმაციის გაგზავნის გზით და გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოცდის შედეგების მიღებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში.

შერჩეულმა კანდიდატებმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე ფიზიკური სახით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება;
 • ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;
 • უცხო ქვეყნის უმაღლესი საგანმანათლებლო და წესებულების მიერ გაცემული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • 2 ფოტო (3X4);
 • ფოტო CD დისკზე;
 • რეზიუმე ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ პირთათვის);
 • საგნის გამოცდის წარმატებით ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

პროგრამის წლიური საფასურია 2250 ₾. 

 

Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.

After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.

Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.