ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში აცხადებს კონკურსს, მედიცინის მიმართულებით პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის, ასისტენტის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში  აცხადებს კონკურსს,  მედიცინის
 მიმართულებით
  პროფესორისასოცირებული პროფესორის,
ასისტენტპროფესორის, ასისტენტის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:


ა) მედიცინის დარგში, მედიცინის საფუძვლების მიმართულება – პროფესორის 2 ვაკანტური ადგილი.

ბ) მედიცინის დარგში, შინაგანი მედიცინის მიმართულება – პროფესორის 4 ვაკანტური ადგილი.

გ) მედიცინის დარგში, ქირურგიის მიმართულება – პროფესორის 5 ვაკანტური ადგილი.

დ) მედიცინის დარგში კლინიკური და პროფესიული უნარების მიმართულება – პროფესორის 1
ვაკანტური ადგილი.

ე) მედიცინის დარგში ჯანდაცვის მენეჯმენტის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულება
– პროფესორის 2 ვაკანტური ადგილი.

ვ) კვლევითი უნარების მიმართულებით – პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი.

ზ) მედიცინის დარგში, მედიცინის საფუძვლების მიმართულება – ასოცირებული პროფესორის 5
ვაკანტური ადგილი.

თ) მედიცინის დარგში, შინაგანი მედიცინის მიმართულება -ასოცირებული პროფესორის 7
ვაკანტური ადგილი.

ი) მედიცინის დარგში, ქირურგიის მიმართულება – ასოცირებული პროფესორის 3 ვაკანტური
ადგილი.

კ) მედიცინის დარგში კლინიკური და პროფესიული უნარების მიმართულება – ასოცირებული
პროფესორის 2 ვაკანტური ადგილი.

ლ) მედიცინის დარგში ჯანდაცვის მენეჯმენტის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულება
– ასოცირებული პროფესორის 4 ვაკანტური ადგილი.

მ) კვლევითი უნარების მიმართულებით – ასოცირებული პროფესორის 2 ვაკანტური ადგილი.

ნ) მედიცინის დარგში, მედიცინის საფუძვლების მიმართულება – ასისტენტ- პროფესორის 2
ვაკანტური ადგილი.

ო) მედიცინის დარგში, შინაგანი მედიცინის მიმართულება -ასისტენტ- პროფესორის 2 ვაკანტური
ადგილი.

პ) მედიცინის დარგში, ქირურგიის მიმართულება – ასისტენტ-პროფესორის 2 ვაკანტური
ადგილი.

ჟ) მედიცინის დარგში კლინიკური და პროფესიული უნარების მიმართულება -ასისტენტ-
პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი.

რ) მედიცინის დარგში ჯანდაცვის მენეჯმენტის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულება
– ასისტენტ-პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი.

ს) კვლევითი უნარების მიმართულებით – ასისტენტ -პროფესორის 1 ვაკანტური ადგილი.

ტ) მედიცინის დარგში, მედიცინის საფუძვლების მიმართულება – ასისტენტის 1 ვაკანტური
ადგილი.

უ) მედიცინის დარგში, შინაგანი მედიცინის მიმართულება – ასისტენტის 1 ვაკანტური
ადგილი.

ფ) მედიცინის დარგში, ქირურგიის მიმართულება – ასისტენტის 1 ვაკანტური ადგილი.

ქ) მედიცინის დარგში კლინიკური და პროფესიული უნარების მიმართულება – ასისტენტის 1
ვაკანტური ადგილი.

 

ღ) მედიცინის დარგში ჯანდაცვის მენეჯმენტის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიმართულება
– ასისტენტის 1 ვაკანტური ადგილი.

 

ბრძანება აკადემიური პერსონალის კონკურსის გამოცხადების შესახებ 

დანართი-1-საკონკურსო-განაცხადი

დანართი 2 განცხადების ფორმა

დანართი 3 cv ქართულად

დანართი 4 cv ინგლისურად

დანართი 5 სილაბუსი ქართულად

დანართი 6 სილაბუსი ინგლისურად

დანართი 7 – თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ